Kestlikkus

Koos kestlikuma homse nimel!

0%

vähem tootmisjääke

0 TONNI

šokolaadimurruga toodet

0 TONNI

ebastandardset toodet

Keskkonnahoid ja globaalsete kliimamuutuste vastu võitlemine on kollektiivne sotsiaalne vastutus. Oleme võtnud ka endale osa sellest vastutusest ja töötame aktiivselt selle nimel, et vähendada süsiniku jalajälge ning hoida loodust ja inimesi kogu oma tegevuses.

Meie jätkusuutlikkuse strateegia keskendub sellele, kuidas viies peamises valdkonnas selgete ja läbimõeldud tegevustega ärilises vaates edukalt, kuid samaaegselt ka keskkonnasäästlikult majandades inimeste vajadusi täita.

Kliimamõju

Kas teadsid, et toiduvaldkond annab ligi kolmandiku kõigist globaalsetest kasvuhoonegaasidest? Kuvame iga toote juures selle kliimamõju, et saaksid olla oma toiduvalikutes teadlikum ja toetada globaalsete kliimamuutuste aeglustamist. Meist igaühe panus loeb!  

Kliimamõju arvutamisel kasutame meetodit „hällist väravani“. See tähendab, et liidame kokku toormete, pakendi, nende tehasesse transpordi ja tootmisprotsessi mõju, kuid ei arvesta sisse tegevusi, mida tehakse pärast toote tehasest lahkumist.  

Arvutuste põhjal teame, et suurimat mõju ei avalda pakend või tootmine, vaid toormed. 

Teame, et toitumine, mis tagab üheaegselt nii inimese kui looduskeskkonna hea tervise, on võimalik. Lisaks tarbitava toidu kliimamõju jälgimisele on ülioluline vältida ka toidu raiskamist. 


Arvutusmetoodika ja väikese kliimamõju lävendi aitas meil välja töötada Rootsi uurimisinstituut RISE. Skaala arvestab järgmist:  

 • keskmise põhjamaalase toidutarbimise kliimamõju (ca 2 tonni CO2e aastas); 
 • mõistlik tarbitav päevane toidukogus (ca 1,3kg); 
 • vajadus globaalseid kliimaheitmeid võrreldes 1990. aasta tasemega 50% ulatuses vähendada, et hoida globaalne soojenemine sajandi lõpuks tööstusrevolutsioonieelse ajaga võrreldes 1,5°C piires. 

Korduma kippuvad küsimused

Mille alusel väidate, et toode on väikese kliimamõjuga? 

Metoodika kliimamõju arvutamiseks ja väikese kliimamõju lävendi aitas meil välja töötada Rootsi uurimisinstituut RISE. Arvestades mõistlikku päevast toidukogust (ca 1,3kg inimese kohta) võimaldaks väikese kliimamõjuga (<2,1kg CO2e / kg) toitude eelistamine viia toidust tulenevad heitmed poole väiksemaks. See läheb kokku globaalse eesmärgiga kliimaheitmeid 2030. aastaks 50% jagu vähendada (võrreldes 1990. aasta tasemega). 

Kas arvestate vaid kliimamõjuga või keskkonnamõjuga laiemalt (veekasutus, liigirikkus jne)? 

Meie skaala ja arvutusmetoodika arvestavad kliimamõju. Oma töös toormete, pakendite, tootmisprotsesside ja toodete arendusega peame silmas ka muid keskkonnaaspekte, aga ühel skaalal kirjeldada oleks seda väga keerukas.  

Mida tähendab toote kliimamõju? 

Kliimamõju näitab, kui palju kliimat mõjutavaid kasvuhoonegaase ehk kliimaheitmeid konkreetse tootega seoses atmosfääri lendub. Kasvuhoonegaasid mõjutavad kliimat, kuna ei lase maapinnalt tagasi peegelduvat päikesekiirgust läbi atmosfääri, vaid kiirgavad selle tagasi maale. Erinevate toodete puhul on atmosfääri lenduvate kasvuhoonegaaside hulk ja tüüp erinevad. Seetõttu on erinevatel toodetel kliimale ka erinev mõju. Toote kliimamõju kirjeldatakse süsinikdioksiidi ekvivalentideks (CO2e) teisendatud kasvuhoonegaaside kogusega. Skaalal on märgitud selline süsihappegaasi hulk, mis soojendaks kliimat kõigi tootega seotud kasvuhoonegaasidega võrdsel tasemel. 

Kust saate info oma toodete kliimamõju kohta ja kas keegi on selle metoodika ka üle vaadanud?

Liidame kokku toormete, pakendi, nende transpordi tehasesse kui ka lõpptoote tootmisprotsessi mõju, kuid ei arvesta sisse tegevusi, mida tehakse pärast toote tehasest lahkumist. Arvutusmetoodika ja skaala aitas meil välja töötada Rootsi uurimisinstituut RISE, sama metoodikat kasutab kogu Orkla grupp erinevates riikides.  

Kas suure kliimamõjuga tooteid ei tohiks süüa? Miks te neid üldse toodate? 

Kogu toidulaud ei pea koosnema ainult väikese kliimamõjuga toodetest, kindlasti peab tagama toit meile ka piisaval hulgal toitaineid ja seeläbi hea tervise. Toitumist tuleb targalt kombineerida, et saavutada tasakaal, mis tagab nii inimese kui looduskeskkonna hea tervise.  

Kuidas saab väike plastpakendis smuuti, mille koostises on eksootilised mango ja banaan, olla väikese kliimamõjuga? 

Liidame toodete kliimamõju saamiseks kokku nii toormete, pakendi, nende transpordi tehasesse kui ka lõpptoote tootmisprotsessi mõju. Arvutuste põhjal näeme, et suurimat mõju avaldavad valdavalt toormed, nii pakendi kui transpordi mõju on reeglina väiksem. Kuna smuuti on valdavalt taimne ja suure veesisaldusega, jääb tema kliimamõju alla 2,1kg CO2e ühe kg toote kohta, mida toitude puhul loetakse väikese kliimamõju lävendiks. 

Miks te kõiki tootegruppe sama skaala põhjal hindate?

Kasutame sama skaalat, et võimaldada erinevate toodete kliimamõju võrdlemist kategooriate üleselt. Kui oleksime kategooriapõhised, siis ei tekiks laiemat ülevaadet sellest, millised kategooriad tervikuna on väiksema kliimamõjuga.

Kuidas saab erinevate tootjate toodete kliimamõju võrrelda? 

Oleme teinud arvutused vaid enda toodetele, kuna nende kohta on meil olemas vajalikud andmed. Arvutusi tehes nägime, et valdavalt on suurimaks mõjuallikaks kasutatud toormed. Selle põhjal saame eeldada, et sarnase koostisega tooted on sarnase kliimamõjuga. Üldreegel on, et mida rohkem on toidus taimeset ja mida vähem loomset, seda väiksem on kliimamõju. Samuti mõjutab kliimamõju see, kui on kasutatud sertifitseeritud tooret. Näiteks Rainforest Alliance sertifikaadiga kakao puhul on paremini maandatud võimalikud toorme kasvatamisega seotud keskkonnaalased riskid (metsade raadamine jm). 

Millal on poelettidel vaid väikese kliimamõjuga Orkla tooted? 

Hetkel meil sellist plaani pole. Kindlasti töötame selle nimel, et kõik meie poolt pakutud tooted oleksid toodetud maksimaalselt kestlikult. Seda saame mõjutada läbi koostöö oma toormete tarnijatega, läbi toote- ja pakendiarenduse, läbi oma tootmisprotsesside tõhustamise. Samas peab toitumine tagama meile ka piisaval hulgal toitaineid ja seeläbi hea tervise. Soovime pakkuda tooteid, mis vastavad tarbijate ootustele ning samas jääks planeedi taluvuspiiridesse.  

Miks te ei kuva täpset kliimamõju numbrit, vaid annate vahemiku, kuhu toode paigutub? 

Saame oma arvutustes kätte küll numbri mitme komakohaga, kuid ei pea õigeks seda kuvada, sest kliimamõju arvutused on alati pisut ebatäpsed. Näiteks toormete puhul sõltub nende täpne kliimamõju muuhulgas klimaatilistest tingimustest ja pinnase seisukorrast. Tootmisprotsessi puhul mõjutab seda konkreetse partii suurus ja toorme omadused. Transpordi mõju arvestades sõltub see muuhulgas kasutatud kütusest. Selliseid ajas muutuvaid tegureid on iga toote puhul mitmeid, mis tähendab, et kliimamõju on ajas pisut muutuv. Seetõttu pole ka mõistlik tooteid omavahel suure detailsusega võrrelda, vaid olla teadlikud, milliste toodete kliimamõju on väike, milliste oma keskmine ja milliste oma suur.  

Kas Eesti inimeste toitumine on suure kliimamõjuga?

Eesti kohta täpsed uuringud ja andmed toitumise keskkonnamõju kohta puuduvad, mistõttu on ka meie skaalal lävendite (väike, keskmine, suur) määramisel arvestatud keskmise põhjamaalase toitumise kliimamõjuga. Suures plaanis võib öelda, et madala sissetulekuga riikides on toitumise kliimamõju elaniku kohta väiksem kui kõrge sissetulekuga riikides. Samuti esineb arenenud riikides tarbija tasandil rohkem toiduraiskamist, mis muudab toidusüsteemi vähem kestlikuks. Sõltumata võrdlusest teistega on oluline, et iga inimene teadvustaks, et tema toitumisel on keskkonnamõju, mida saab mõjutada läbi teadlikumate valikute.

Kas skaala loomisel on arvestatud ka seda, kui palju toitu raisku läheb?

Skaala loomisel on võetud alguspunktiks keskmise põhjamaalase poolt tarbitud toidu kliimamõju, sõltumata, kas see jõuab kõhtu või prügikasti. Edasi on arvestatud, et 2030. aasta kliimaeesmärkide saavutamiseks peab see muutuma poole väiksemaks. Sel juhul annab toidusüsteem teiste sektoritega võrdse panuse kliimaheitmete vähendamisesse määral, mis võimaldaks hoida globaalset soojenemist sajandi lõpuks tööstusrevolutsioonieelse ajaga võrreldes 1,5°C piires. Skaala lävendite loomisel on lähtutud sellest, kui palju toitu inimene keskmiselt mõistliku tarbimise juures võiks kaaluliselt päevas süüa ning mis võiks sel juhul olla ühe kilo toidu kliimamõju, et püsida eesmärgi piires. Sellesse ei ole enam arvestatud ruumi täiendavaks toidu raiskamiseks. Seega on väikese kliimamõjuga toodete eelistamine vaid üks samm oma toitumise kliimasõbralikkuse tagamisel. Ülioluline on samaaegselt vältida ka toidu raiskamist. Toodete kliimamõju sisse on arvestatud ka kaod, mis tekivad toormete kasvatamise ja tootmisprotsesside käigus. Tootmiskadude vähendamine on pidev tegevus, mida teeme toote kliimamõju vähendamiseks. 

Kas keskkonnamõju kõrval ei peaks mõõtma ka toodete mõju tervisele? 

Jagame avatult infot meie toodete toitainelise väärtuse ja koostiskomponentide kohta (muuhulgas toote pakendil), et võimaldada tarbijatel teha teadlikke valikuid. Ühe mõõdikuga toidu tervislikkust väljendada oleks väga keerukas. Öeldakse, et pole tervislikke ja ebatervislikke toite, vaid tervislik või ebatervislik toitumine ehk pealtnäha tervislike toitude valik võib osutuda tervikuna ühekülgseks ehk ebatervislikuks. Ennekõike on tähtis tasakaal ja erinevate toitude vahekord. Tervise Arengu Instituudi veebilehel toitumine.ee on võimalik tutvuda tervist toetava toitumise põhimõtetega, mida soovitame järgida.

Miks ei kuvata hinnangut „väike, keskmine, suur“ skaalana jookide juures? 

Skaala loomisel on arvestatud sellega, mida keskmine põhjamaalane sööb. Asjakohasema võrdluse saamise huvides on jäetud analüüsist välja kõik joodav (sh piim, kohv, tee, mahl, karastusjoogid, alkohoolsed joogid). Seetõttu ei pea me õigeks anda jookide puhul hinnangut, küll aga saame siiski väljendada nende kliimamõju suurust, kuna arvutusmetoodikas erinevust pole – nii nagu toitude puhul, saame ka jookidel liita kokku mõju, mis tuleb toormetest, pakendist, nende mõlema transpordist tehasesse kui ka tootmisprotsessist tehases.

Keskkond

Eelistame alati taastuvenergiat

Kalevi tehases on kasutuses 100% taastuvast allikast elekter. Soojusenergia pärineb kaugküttesüsteemist, mille katlamajas kasutatakse 90% ulatuses hakkepuitu, sealhulgas erinevat liiki puidujäätmeid. Hakkpuidu tootmiseks kasutatakse peamiselt mööblitööstuse jääke ja metsarisu.

Aastast 2016 on Kalev tehase aastane kliimaheitmete hulk vähenenud 90%. Peamiselt on tulemus saavutatud tänu taastuvast allikast elektri kasutamisele, samuti süsteemsele tööle tehase energiatõhususe ning üldise tootmisefektiivsuse kasvatamisel.

Oleme energiatõhusad

100% Kalevi tehase territooriumi, tootmishoone ja ladude valgustusest on täna juba LED valgustusega varustatud. See on oluliselt energiasäästlikum ja esimesel viiel aastal praktiliselt hooldusvaba. Lisaks tõusis tänu sellele valgustugevus, mis muutis meie töökeskkonda kordades paremaks.

Jälgime, et väljaspool tööaega oleksid seadmed ja valgustus välja lülitatud, et vältida ebavajalikku energiakulu. Igal aastal investeerime märkimisväärseid summasid uutesse tootmisseadmetesse, mille hankimisel on üheks oluliseks kriteeriumiks ka energiatõhusus. Töötame pidevalt selle nimel, et meie tootmisprotsessid oleksid võimalikult efektiivsed. Energiatarbimise pidevaks jälgimiseks ja kõrvalekallete operatiivseks avastamiseks investeerisime energiamonitooringusüsteemi, mis hakkas tööle 2022. aasta esimeses veerandis.

Säästlik ringlusveesüsteem

Kalevi tehasel on ringlusveesüsteem, mis laseb vett tarbida säästlikult. Eelpool mainitud energiamonitooringusüsteem jälgib reaalajas ka vee tarbimist. Samuti on tehasel oma heitvee puhastussüsteem, mis tagab, et kanaliseeritud vees on minimaalselt jääkaineid. 2022. aastal investeerime ka tootmises tekkiva kondensaadi efektiivsema kasutamise süsteemidesse. Tänu sellele väheneb vee tarbimine hinnanguliselt umbes 1300 m3 aastas.

Jäätmed on meie südameasi

Tootmise paberi- ja papijäägid lähevad taaskasutusse. Kogume eraldi ka kilejäätmeid, ohtlikke kemikaale, elektriseadmeid ja olmejäätmeid – kõiki neid käideldakse vastavalt jäätmeseadusele. Alates 2022. aastast suuname Kalevi tehases tekkinud tootmisjäägid soojuselektrijaama energia tootmiseks. Pikemaajalisem eesmärk on leida koostööpartner, kellel oleks võimekus orgaanilistest jäätmetest toota biogaasi.

Toit ei ole raiskamiseks

Tegeleme aktiivselt kadude vähendamisega tootmisprotsessides. Püüame pidevalt leida täiendavaid võimalusi ebastandardse toodangu kasutamiseks teiste toodete tootmises. Näiteks töötleme juba praegu neid osaliselt ümber meie legendaarseteks Komeedi ja Teekonna kommideks. Seetõttu võib ka vahel nende kommide maitsetes esineda väikseid variatiivsusi.

Lisaks pakendame ja müüme Kalevi šokolaadipoodides tootmises tekkivat ebastandardseid šokolaade ning komme, mida saab osta kaalutootena. Need on tavatootega võrreldes samaväärsete omadustega, ent ei vasta täielikult meie normidele välimuse, kaalu või näiteks lisandite hulga osas. Samuti võib ka maitse olla tavapärasest erinev. Lisaks müüme soodsa hinnaga katsetöid ja toormete jääke, mis võivad vahel tootmise lõpetamisel lattu jääda.

Meil on keskkonnasõbralikum autopark

2014. aastal vahetasime oma senised sõiduautod välja keskkonnasõbralikumate hübriidautode vastu. Hübriidse autopargi kütusekulu on 20% varasemast väiksem ja need paiskavad keskkonda oluliselt vähem süsihappegaasi. Samuti on hübriidautode turva- ja mugavusvarustuse tase varasemast oluliselt parem.

Toitumine ja heaolu


0%

läbipaistev koostisosade info

0%

säilitusainetevabad tooted

0%

naudingut


Inspireerime inimesi liikuma ja teadlikult tarbima

Mesikäpp on üks meie vanemaid ja armastatumaid kaubamärke. Mesikäpp on alati sõbralik ja abivalmis ning kutsub kõiki rohkem liikuma. Seetõttu leiab Mesikäpa pakenditelt info ka selle kohta, mitmeks sammuks, kükiks või mõneks teiseks füüsiliseks tegevuseks 1 portsjon või tükk vastavast maiustusest energiat annab. Mida rohkem liigud, seda rohkem kulutad energiat ja võid ka rohkem maiustada – kõiges peab valitsema tasakaal. Mesikäpa brändi südameasjaks on eriti just noorte liikumisharjumuste propageerimine – oleme nii TV 10 Olümpiastardi kui ka Teatejooksu peasponsor ning toetame Kõrvemaa Nelikürituste noorte sarja. Lisaks viib Mesikäpp läbi iga-aastaseid liikumisele suunatud või selle toetamiseks mõeldud annetuskampaaniaid. 2021. aastal paigaldati koostöös Aitan Lapsi Heategevusfondi ja Tartu Ülikooli liikumislaboriga 75 erinevasse Eestimaa kooli liikumist soodustavad slackline´i tasakaaluliinid.

Tervislik toit on maitsev toit

Isegi väikesed muudatused igapäevaste toodete soola-, suhkru- ja rasvasisalduses mõjutavad tervist märkimisväärselt positiivses suunas. Seetõttu teeme aktiivset tööd selle nimel, et muuta igapäevane toit tervislikumaks. Meie filosoofia on, et tervislik toit peab maitsema hästi. Sellepärast ei tee me kunagi järeleandmisi maitses, kui vähendame populaarsetes ja armastatud lemmiktoodetes soola, suhkru ja küllastunud rasva protsenti või kui töötame välja uusi tooteid. Näiteks uuendatud Kalevi martsipanikommid ja -batoonid on nüüd suurema mandlisisaldusega ning sisaldavad ka pisut vähem suhkrut, kuid kokkuvõttes toote maitseomadused ja kvaliteet ei ole selle tõttu kuidagi kehvemad.

Meil on ka hulk ajaloolisi tooteid, mille tooteretsepte me muutnud ei ole, et säilitada nende algupärased maitseomadused – põhjuse, mille tõttu neid tooteid põlvest-põlve palavalt armastatud on.

Maiustame vastutustundlikult

Selge ja aus info toodete kohta on hädavajalik kauplustes teadlike valikute tegemisel. Sellepärast peame oluliseks, et tarbijatel oleks lihtne teada saada, mida meie tooted sisaldavad. Toome välja info, kui palju tootest erinevaid toitaineid saab ja kui palju moodustab see päevasest kalorivajadusest. Sellega anname inimestele võimaluse teha teadlikke valikuid ja kutsume üles maiustama vastutustundlikult. Oleme oma maiustuste sortimenti rikastanud ka selliselt, et tarbijatel oleks võimalik valida keskmisest madalama suhkrusisaldusega maiustusi ning leida piisavalt valikuid ka tumeda šokolaadi kujul. Samas mõned tooted selles kategoorias peavad olema just need, mis nad on – naudinguallikas.

Oleme 100% säilitusainetevabad

Kõik Kalevi kaubamärki kandvad maiustused on toodetud ilma kunstlike säilitusaineteta. See tähendab, et nende pikk säilivusaeg on saavutatud vaid tänu kõrge kvaliteedistandardiga toormetele, hoolikalt arendatud retseptidele, täpselt järgitud tootmis- ja säilitusparameetritele ning optimaalseimat ja konkreetse tootegrupi eripärasid arvestavat kaitset tagavale pakendile. Oluline on siinkohal kaitse nii valguse, hapniku kui ka niiskuse juurdepääsu eest ja loomulikult ka üldise hügieeni tagamine. Eelolevat järgides ongi võimalik säilitada maiuseid ohutult ka pikka aega täiesti tavalistel toatingimustel. Valdavalt on nende säilivust piiravaks teguriks maitseomaduste või välimuse halvenemine, kuid mitte tervisele ohtlikuks muutumine.

Temperatuuril on mõju

Šokolaaditoodete puhul on pika säilivuse tagamisel oluliseks osaks töötlemisetapp, mida nimetatakse tempereerimiseks. Sisuliselt tähendab see seda, et kõigepealt jahutatakse täielikult sulatatud olekus šokolaad kindla temperatuurini, misjärel teda taas õige natuke soojendatakse. Sellisel viisil tempereeritud šokolaadi kasutades on loodud tingimused, et toote sees olev kakaovõi saaks saavutada söömisnaudinguks sobivaima vormi, mis ühtlasi on ka piisavalt stabiilne vältimaks muutuseid toote omadustes pika aja vältel. Temperatuurid peavad olema kogu protsessi käigus paigas ülima täpsusega ja lähtuma konkreetse šokolaadimassi koostisest – juba ainult 0,2 kraadine viga võib osutuda šokolaadi kvaliteedile ja säilivusele hukatuslikuks.

Antioksüdandid päästavad päeva

Šokolaadidel ja kommidel aitab hästi säilida ka nende valdavalt madal vee aktiivsus, mis teeb nad mikrobioloogilise riknemise osas vastupidavaks. Samuti aitavad sellele kaasa maiustuste kõrge suhkru- või rasvasisaldus, mis tekitavad bakterite arenemiseks ebasoodsa keskkonna. Täiendavalt toetavad kakao loomupärased antioksüdantsed omadused šokolaadi ka rääsumise vastu. Kõige rohkem kaitstud on tume šokolaad, kuna selles on kakao osakaal kõige kõrgem. Piimašokolaad on koostises oleva piimakomponendi tõttu rääsumisele vastuvõtlikum. Valge šokolaad on neist kolmest veel kõige vastuvõtlikum, kuna temas pole ka grammigi kakao tumedat antioksüdantse toimega osa. Lisaks on rääsumisele vastuvõtlikud näiteks pähklid, mida šokolaadides tihti lisandina kasutatakse. Seetõttu on väga oluline, et valitud pakend kaitseks šokolaadi nii valguse kui ka õhu juurdepääsu eest.

Lisaaineid ei ole võimalik alati vältida

Kõik lisaained (ehk e-ained) ei ole säilitusained. Näiteks kasutatakse šokolaadis vajaliku voolavuse tagamiseks vedeldajana letsitiini. Selle vältimiseks tuleks šokolaadimassis samaväärse voolavuse saavutamiseks kasutada tunduvalt rohkem kakaovõid, mis suurendaks oluliselt nii lõpptoote rasvasisaldust, kalorsust kui ka hinda.

Allergeenid ja eridieedid

Allergiate ja toidutalumatuse all kannatavate inimeste toiduvaliku hoidmiseks väldime uute allergeenide toomist oma tehasesse. Allergiku jaoks võib osutuda ohtlikuks juba mikroskoopiline kokkupuude allergeeniga – isegi, kui toote enda koostises allergeene sisaldavaid koostisosasid ei kasutata, kuid neid on kasutatud mõnes teises tootes samadel tootmisseadmetel. Seetõttu jälgime, et vastav info oleks tarbijale kättesaadav ja lihtsalt leitav. Toote koostises sisalduvad allergeenid tõstame pakendil esile kasutades kaldkirja ja rasvast trükki. Allergeenid, mida võib toode sisaldada läbi kokkupuute teiste toodetega, toome esile toormete loetelu lõpus märkega „võib sisaldada vähesel määral“.

Toodete kvaliteet

Meie tooted on turvalised

Usume, et toidu kvaliteet ja ohutus on nurgakiviks tugevatele kliendi ja tarbija suhetele ning tagavad toodetele pikaajalise usalduse tarbijate hulgas. 

Ühesuguse ranged kvaliteedistandardid kehtivad kõikidel turgudel, kus Orkla ettevõtted oma tooteid toodavad või müüvad. Kalevi tehases toodetud tooted ja tootmisprotsessid vastavad EU, Eesti ja muude asjakohaste õigusaktidega sätestatud nõuetele. Oluliseks osaks on ka meie toormete tarnijate auditeerimine veendumaks, et nemad suhtuvad toiduohutusse sama pühendunult kui meie.

Kvaliteedi ja toiduohutuse eest vastutab iga töötaja, kes mõjutab otseselt toodete koostisosi, pakkimist, tootmist, ladustamist ja transporti. Panustame toodete kvaliteeti ja tooteohutusse töötajate pideva koolitamisega. Tegeleme pidevalt toodete kvaliteedi jälgimise ja analüüsiga ning oma protsesside paremaks muutmisega, et tagada tarbijate rahulolu.

Maiustuste säilimise kunst

„Parim enne“ mõiste all on mõeldud toote minimaalset säilimistähtaega. Pärast „parim enne“ kuupäeva möödumist võib toode kaotada oma lõhna- ja maitseomadusi, muutuda tekstuurilt või konsistentsilt, kuid kõlbab veel mõnda aega süüa ja ei kujuta ohtu tervisele. „Kõlblik kuni“ tähistab realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtaega. Selline märgistus on kiiresti riknevatel toodetel nagu liha, kalatooted. Kalevi maiustused on kaua säilivad tooted ja meie pakendil on „parim enne“ märgis. Kalevi kommid säilivad enamasti pool aastat. Šokolaadid 10–12 kuud. Käsitöökommide säileaeg on lühem. Šokolaadi säilitamisel külmkapis võib selle peale tekkida rasvakristallide kiht, mille tulemusena muutub šokolaad pealt hallikaks. Seda nimetatakse hallinemiseks ja see ei põhjusta kuidagi ohtu tervisele. Maiustuste ideaalne säilitamise temperatuur on 17–18 °C. Samuti tuleks maiustusi, eriti šokolaadi, hoiustada eemal tugevalt lõhnavatest toitudest, sest šokolaad võtab külge väga lihtsalt ümbritsevaid lõhnu. Küpsiseid (ka maiustusi) tuleks hoida niiskuse eest, sest nii kaotavad need oma krõmpsuva omaduse. Kodus tasuks hoida küpsiseid kinnises pakis või kaanega kausis.

Meie tarneahel on kontrollitud ja turvaline

Rahvastiku üha kasvav arv ja kliimamuutused, mis annavad endast järjest rohkem märku, suurendavad survet meie loodusvaradele. Näeme endal vastutust otsida tarnijatena tootjaid, kes käivad jätkusuutlikult ümber nii meie looduse, loomade kui ka tööjõuga. Näeme, et selliste toormete nagu kakao ja palmiõli tootmine võivad kaasa tuua suuri sotsiaalseid ning keskkonnaalaseid väljakutseid. Seetõttu teeme oma tarnijatega tihedalt koostööd, et vastavate probleemidega toime tulla. Kasutame oma maiustuste tootmises vaid sertifitseeritud kakaod ja palmiõli.

Hindame kõiki oma tarnijaid lisaks toiduohutusele ka jätkusuutlikkuse seisukohast ning ootame, et nad järgiksid Orkla tarnija tegevusjuhendit, mis käsitleb töötajate õigusi, töötervishoidu ja -ohutust, keskkonnahoidu, ausa äritegevuse ja ettevõtte juhtimise printsiipe. Plaanime aastaks 2025 jõuda selleni, et meie maiustustes oleks kasutusel vaid tõendatult kestlikum ja jälgitav tootmine kõigi meie võtmetoormete osas, milleks on: kakao, palmiõli, suhkur, piimatooted, pähklid ja muna. Samuti ei kasuta me Kalevi tehases puurikanade mune.

Pakendid ja tooraine


Meie eesmärk aastaks 2025

0%

pakenditest on ringlusse võetavad

0%

pakenditest on toodetud kas taaskasutatud või taastuvate toormete baasil

0%

plastpakenditest on toodetud kas taaskasutatud või taastuvate toormete baasil


Meie pakkematerjalid

Kasutame oma maiustuste pakendamiseks erinevaid materjale – iga maius vajab spetsiifilist kattematerjali, et see säilitaks oma kvaliteeti ja maitset. Teeme iga päev samme selle nimel, et aastaks 2025 oleks kõik meie pakendid 100% ringlusse võetavad. Samuti otsime pidevalt uusi viise, kuidas pakendamisel kasutada üha rohkem taaskasutatud materjale.

Plast

Šokolaadide puhul ei ole plastpakendile head alternatiivi. Plast on vastupidav ja kõige väiksema süsinikujalajäljega pakendimaterjal. Hermeetiliselt suletav plastpakend tagab toote ohutuse ja võimalikult pika säileaja, olles samal ajal kerge ja mugav kasutada. Plast on suurepärane materjal, kuid selle kasutamisega ei peaks liialdama ja oluline on, et pärast kasutamist plastpakend kokku kogutaks ning ringlusse võetaks.   

Mida teeme ja oleme teinud:

 • Vähendasime šokolaadide kile paksust 20%.   
 • Võtsime iiristel ja karamellidel kasutusele 70% taaskasutatud materjalist kilepakendi.   
 • Vahetame mitmest erinevast plastkihist koosnevaid komposiitmaterjale ühest plastist monomaterjalide vastu, mida on võimalik ringlusse võtta. 
 • Kalevi kommide ja šokolaadide metalliseeritud kilepakend ei ole tehtud komposiitmaterjalist,vaid plastkilest, millele on vaakumkondensatsiooni tehnoloogia abil kantud imeõhuke alumiiniumi kiht, mille paksus on võrreldav trükivärviga. Metalliseeritud kile on jätkusuutlik materjal, mida on võimalik ringlusse võtta. Kuid pikas perspektiivis soovime selle kasutamist vähendada, hoides sellega kokku alumiiniumi kui väärtuslikku materjali. 

Paber ja papp

Kuigi paber ja papp on taastuvast toormest, kergesti ringlussesse võetavad ja taaskasutatavad materjalid, siis on nende tootmine energiamahukas ja keskkonda koormav. Samuti ei saa maiustusi otse paberisse pakkida, sest enne seda tuleb need mässida, kas alumiiniumfooliumi või kilesse. Vastasel juhul oleksid ümbrispaberid rasvaplekilised ja kommid kuivanud. Kuid uurime võimalusi uudsete jätkusuutlike barjääridega pabermaterjalide kasutuselevõtuks.   

Mida teeme ja oleme teinud:

 • Kalevi maiustuste transpordipakendiks on lainepappkastid, millest suure osa moodustab taaskasutatud materjal.   
 • Suurendame paberpakendis toodete osakaalu – vahetasime Kalevi 200 g šokolaadide plastist pakendi paberi vastu. 
 • Katsetame šokolaadide pakkimist unikaalsesse barjäärikihiga paberisse, mis võimaldaks toote säiletingimustes järeleandmisi tegemata loobumist ühest täiendavast pakendikihist. 

Alumiiniumfoolium

Ülihead barjääromadused teevad fooliumist väga hea pakkematerjali, kuid selle tootmine on küllaltki suure keskkonnakoormusega ja vajab palju energiat. Fooliumi ringlussesse võtmine on keeruline, kuna õhu käes alumiinium oksüdeerub kergesti. Kuna fooliumist loobuda on maiustuste pakkimisel keeruline, paneme oma lootused keemilise ümbertöötlemistehnoloogia levikule.

Dupleks – alumiiniumfooliumiga lamineeritud paber

Siin on ühendatud kaks head materjali. Dupleksi pakitud šokolaadi avamine on mugavam kui fooliumi puhul. Dupleksi alumiiniumkiht on poole õhem kui fooliumil, millega säästetakse väärtuslikku loodusressurssi. Samas on tegu materjaliga, mille kihte ei saa eraldada ja sel moel eraldi ringlusse võtta. 

Kommikarbi alus

Kommikarpide sees on kommid laotud spetsiaalsele plastist pesadega alusele ehk korreksile. Kõik meie kommikarpide alused sisaldavad taaskasutatud materjali – pruunid 80% ja kuldsed 50% ulatuses. Toiduohutuse tagamiseks hetkel taaskasutatud materjali osakaalu suurendada ei saa, kuna kommiga kokku puutuv pind peab olema uuest materjalist.

Kuidas sorteerida maiustuste pakendeid?

Paber ja papp lähevad spetsiaalsesse paberikonteinerisse. Kõik ülejäänu segapakendi konteinerisse või pakendikotti. Suur probleem on kommipaberitega, mis oma väiksuse tõttu kipuvad sattuma loodusesse, kuhu nad võivad jääda aastateks vedelema, peibutades oma lõhnaga metsloomi end sööma, kuni mattuvad lõpuks taimekõdu alla. Kommipabereid on hea koguda tühja kommikotti, nii on neid lihtsam konteinerisse viia ja nad ei lenda hiljem sorteerimisel laiali.

Materjalide kestlikkus Kalevi poodides

Kalevi kauplustes saame müüa vähem pakendatud tooteid. Kommiümbristeta on meil näiteks trühvlid ja käsitöökommid, lahtised dražeed, katsetööd ning toormete jäägid. Kommikotte saame vältida kaalukommide puhul. Pakkematerjalide valikul peame alati silmas nende kestlikkust:

 • kampaania „Šokolaat“ ajal on kasutuses 50% ulatuses taaskasutatud plastist kilekotid. Samuti oleme ka püsivalt kasutuses olevate kilekottidega üle minemas osaliselt taaskasutatud plastist kilekottidele;
 • lahtiste kaalutoodete pakendamiseks kasutame paberkotte;
 • lahtiselt müüdavad dražeed pakime pabertopsidesse*, mille sulgemiseks ei ole vaja plastkaasi;
 • katsetööd pakime läbipaistvatesse polüetüleenkottidesse. Polüetüleen on kõige paremini ringlussesse võetav kilematerjal üldse.

* FSC sertifitseeritud jätkusuutlik paberitoode, sisepind kaetud õhukese bioloogilise päritoluga toormest valmistatud plastikihiga

Toormed olgu jätkusuutlikud

Meie jaoks on oluline kasutada maiustuste valmistamisel tooraineid, mille tootmisel on silmas peetud nii inimeste, loomade kui ka keskkonna huve. Seetõttu teeme oma toormetarnijatega tihedat koostööd, et tegeleda sotsiaalsete ja keskkonnaalaste väljakutsetega.

Kasutame sertifitseeritud kakaod

Kakao on šokolaadi peamine ja olulisim tooraine. Kakaopuud kasvavad vaid kitsal maa-alal mõlemal pool ekvaatorit sellistes riikides, mille elanikud seisavad igapäevaselt silmitsi keeruliste majanduslike ja sotsiaalsete oludega. Just seetõttu peame väga tähtsaks panustamist jätkusuutlikku ja vastutustundlikku kakaokasvatusse ning selle kaudu kakaofarmerite töö- ja elamistingimuste parandamisse.

2014. aastal liitus Kalev maailma juhtiva vastutustundlikku ja jätkusuutlikku kohvi-, tee- ning kakaokasvatust toetava programmiga UTZ Certified. 2017. aastast on kogu Kalevi šokolaadi tootmiseks vajaminev kakao sertifitseeritud. 2022. aastal vahetus UTZ märgis Rainforest Alliance märgisega, mis tulenes kahe organisatsiooni, UTZ ja Rainforest Alliance ühinemisest.

Rainforest Alliance märgistus

Rainforest Alliance on rahvusvaheline mittetulundusühing, mille eesmärk on ehitada paremat tulevikku inimestele ja loodusele.

Kestlikkus on Kalevi jaoks oluline ning seetõttu me teemegi koostööd Rainforest Alliance organisatsiooniga.

Rainforest Alliance töötab selle nimel, et lahendada osasid meie ajastu kõige pakilisemaid keskkonna probleeme, kaasaarvatud kliimakriis, muutes seda, kuidas maailm toodab ja tarbib. Kui tarbijana valid Rainforest Alliance Certified kakaod, siis toetad farmereid, kes hoolitsevad oma töötajate ja meie looduslike ressursside heaolu eest.

Rainforest Alliance logo tähendab, et vastav kakao on kasvatatud kestlikumaid põllumajandus praktikaid arvesse võttes. Rohkem infot Rainforest Alliance kohta leiab nende kodulehelt: www.rainforest-alliance.org.

Sertifitseeritud palmiõli

Teatud kommisortide ja küpsiste valmistamiseks kasutatakse toorainena palmiõli baasil toodetud rasvasegusid ja seda peamiselt tehnoloogilistel põhjustel. Palmiõli saadakse õlipalmi Areacacae Elaeis viljast. Õlipalmid annavad 10 korda rohkem saaki hektari kohta kui ükski teine õlitaim, mistõttu on nende kasvatamiseks vaja kordades vähem põllumaad. Samuti on õlipalmide kasvatamine kümnete tuhandete Kagu-Aasia piirkonna inimeste põhiline elatusallikas. Paraku on õlipalmide istanduste rajamiseks aastate jooksul raiutud vastutustundetult maha sealseid vihmametsi, põhjustades kahju loodusele.

Alternatiiviks tavalisele palmiõlile on sertifitseeritud tooraine, mis pärineb kontrollitud istandustest ja on toodetud vastutustundlikult. Alates 2018. aastast ostame Kalevi tehases valmivate maiustuste tarvis ainult jätkusuutlikku sertifitseeritud palmiõli sisaldavaid taimseid rasvu. Ettevõte omab RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) sertifikaati. Paralleelselt tegeleb meie tootearendusosakond ka palmiõli sisaldavatele taimsetele rasvadele alternatiivide otsimisega.

Orkla ASA – Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Meie suhkur on keskkonnasõbralik

Pole saladus, et maiustuste valmistamiseks kasutatakse suhkrut. Jätkusuutlikkuse taseme hindamiseks kasutame laialdaselt levinud FSA (Farm Sustainability Assessment) hindamist. Saame kinnitada, et Kalevi tehasesse ostetav suhkur vastab FSA hõbetasemele.

Inimesed ja ühiskond


Kantar Emori 2021. aasta tööandja maineuuringu järgi kuulume 20 eelistatuma tööandja hulka Eestis. Meie eesmärk on seda positsiooni hoida. 


Meie keskpunkt on inimene

Orkla on oluline tööandja rohkem kui 21 000 töötajale tegutsedes ligi 30 riigis. Eestis pakume tööd 500–700 töötajale, olenevalt hooajalisest vajadusest. Vastutame oma töötajate tervise ja ohutuse eest ning jälgime, et kõigi inimõigusi (sõnavabadus, organisatsioonivabadus ja õigust õiglastele töötingimustele) austatakse. Viime läbi põhjalikku töötajate rahulolu-uuringut ja lähtuvalt tulemustest koostame tegevusplaanid murekohtade leevendamiseks. Investeerime igal aastal oluliselt oma töötajate erialateadmiste, tööohutusalaste ning juhtimisoskuste arengusse. Peame oluliseks psühholoogiliselt turvalise töökeskkonna kujundamist, mistõttu koolitame töötajaid muuhulgas häid omavahelisi suhteid üles ehitama, töiseid konflikte efektiivselt lahendama ning töökiusamist ennetama.

Hoolime oma pakendite käekäigust

Puhta keskkonna hoidmise ja pakendite kokku kogumise eesmärgil kuulume MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) liikmete hulka. ETO kaudu oleme üks RP Pakend OÜ osanikke. See mittetulunduslik ettevõte tegeleb pakendijäätmete kogumise, sorteerimise, väärindamise ja edasimüümisega ringlussesse võtu eesmärgil. Selleks on avalikesse kogumiskohtadesse paigaldatud pakendikonteinerid, millesse saab viia oma pakendid, mis kogutakse kokku, sorteeritakse ning hiljem taaskäideldakse. RP Pakend kogub kokku pakendid nii avalikest konteineritest kui ka Kalevi tehasest.

Meie toetus- ja sponsorlustegevus on mitmekülgne

Kalev on aastate jooksul toetanud palju erinevaid valdkondi. Hetkel oleme oma sponsorlustegevuse suunanud eelkõige kahte valdkonda: sporti ja kultuuri. 

Spordis on meie peamine tähelepanu noore ja andeka järelkasvu toetamisel. Peame oluliseks liikumisharjumuste propageerimist noorte seas ja just seetõttu oleme kogu maailmas ainulaadse võistlussarja TV 10 Olümpiastarti peasponsor. Lisaks toetame mitmeid suuri jooksuvõistlusi, teise seas heategevuslikku Teatejooksu, kus üle 12 000 põhikooliõpilase üle Eesti jookseb liikumispuudega laste toetuseks.

Meil on suur au toetada ka Eesti rahvuskultuuri arengut koostöös Rahvusooperiga Estonia. Meie partnerlus on mõneski mõttes ootuspärane – nii nagu Estonia on Eesti rahvuskultuuri lipulaev, saab Kalevit pidada samaväärseks toidutööstuses.

Oleme pikalt toetanud Eesti lasterikkaid peresid ja puudustkannatavaid inimesi. Viiel korral on toimunud Mesikäpa heategevuskampaania „Ole kah käpp”, millega oleme toetanud vähihaigeid lapsi koostöös Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liiduga. Oleme toetanud ka liikumispuudega lapsi koostöös Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusega ja kuulmispuudega lapsi koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga.

Lisaks oleme kogunud Mesikäpaga raha sihtasutusele Kiusamisvaba Kool. Mesikäpa brändiga oleme läbi viinud ka iga-aastaseid annetuskampaaniaid, et toetada laste liikumist.

Kalevi kaubamärgi ja tootmise taga on hoolivad inimesed ja vastutustundlikult tegutsev organisatsioon. Sestap on Orkla liitunud Euroopa juhtivate toidu- ja joogitööstusettevõtete vabatahtliku algatusega EU Pledge, mille eesmärk on piirata lastele maiustuste turundamist. Vastutustundliku brändina ei toeta Kalev oma maiustustega sündmusi, mille sihtgrupiks on valdavalt alla 13-aastased lapsed. Soovime aidata kaasa tasakaalustatud toidulaua edendamisele, laste ja noorte teadlikkuse kasvatamisele ning ülekaalu kahandamisele Eesti ühiskonnas.

Kuidas olla tarbijana kestlikum?

Nii nagu ettevõtted, saavad ka üksikisikud keskkonna jaoks palju ära teha. Saame oma igasse päeva tuua keskkonnasäästlikku mõtteviisi ja inspireerida sellega ka teisi enda ümber. Iga väiksemgi samm on oluline ning lõpuks mõjub loodussõbralikum eluviis hästi ka meie endi kehale ja vaimule.

Proovi toitu võimalikult vähe raisata

Mingi hulga toidujäätmete tekkimine kodumajapidamises on vältimatu. Küll aga on meil kõigil võimalik hoolitseda selle eest, et toidukadu oleks võimalikult väike. Teame, et Eesti toidutarneahelas tekib ligi pool jäätmetest just kodumajapidamistes. Sellest omakorda umbes 40% (üle 30 tonni aastas) on toidukadu, mis on tekkinud valest planeerimisest.*

* Link uuringule „Toidujäätmed ja toidukadu Eesti toidutarneahelas“, (pdf)

Eelista hooajalisi kodumaiseid aiasaaduseid

Suur osa Eesti põllumajandustoodangust on mahetoodang. Lisaks oleme Euroopa Liidu viie kõige vähem taimekaitsevahendeid kasutava riigi hulgas. Samuti on kodumaine toodang kasvatatud siinsamas meie lähedal, mis tähendab, et seda ei ole olnud vaja kaugelt kohale transportida ja nii on selle süsiniku jalajälg väiksem.

Suurenda taimse toidu hulka oma menüüs

Taimse toidu ökoloogiline jalajälg on väiksem loomse toidu omast, seega on sul taimset toitu süües võimalik anda panus keskkonnahoidu. Veel enam – Eesti inimene sööb keskmiselt rohkem liha kui on tasakaalustatud toitumist silmas pidades kasulik.* Seega, suurendades taimse toidu osakaalu oma menüüs teed head nii keskkonnale kui ka endale.

Loe lisaks: https://toitumine.ee/toidupuramiid-2

Terves kehas terve vaim

Oluline on, et me hoolitseks nii enda füüsilise kui ka vaimse tervise eest. Sel moel elame täisväärtuslikumat elu ja meil on jaksu lüüa kaasa tegevustes, mis toetavad nii kogukonna arengut kui ka keskkonnahoidu.

Väga oluline on toituda tasakaalustatult, et tagada eluks vajalike toitainete olemasolu organismis. Tasub juua palju värsket vett. Jälgi, et võimaldaksid oma kehale ja vaimule vajalikku puhkust, et energiatase jõuaks taastuda. Unepuudust peetakse meie ajastul üheks enim unarusse jäetud füsioloogiliseks vajaduseks. Paku oma kehale füüsilist aktiivsust ja liigu värskes õhus. Võta aega lõõgastumiseks, oma hobidega tegelemiseks ning pere ja sõpradega suhtlemiseks.

Jäätmeid sorteerima!

Keskkonna vaatest on väga oluline, et suunaksime jäätmed tagasi ringlusesse. Nii ei ole vaja uute materjalide tootmiseks kasutada nii palju taastuvaid ja ka taastumatuid loodusvarasid, kulutame keskkonnaressursse vähem ja aeglustame ka kliimasoojenemist. Eraldades biojäätmed muust, on neid võimalik kasutada nii komposteerimiseks kui ka biokütuse tootmiseks ja selle kaudu vähendada vajadust fossiilsete kütuste järele. Kasutatud paberist on võimalik toota uut paberit, klaasist uusi klaasesemeid, plekkpurkidest uusi plekkpurke, plastikust näiteks uusi plastpudeleid, aga ka tekstiilesemeid.

Materjalidele uue elu andmisel on oluline nende puhtus ja selle tagamiseks on tähtis, et neid ei segataks omavahel kokku, kuna sel juhul on nende hilisem eraldamine palju keerulisem ja paratamatult tekib ka sellist massi, mida saastumise tõttu enam ümbertöötlemisele suunata ei saa. Seetõttu on väga oluline, et me juba oma kodudes sorteeriks erinevad materjalid (biojäätmed, paber, klaas, plastik, metall, elektroonika ja ohtlikud jäätmed) eraldi.

Vähenda energiakasutust

Energiatootmine on tänapäeva suurim kasvuhoonegaaside allikas (globaalselt üle 70%). Maailmas on käivitunud tugev liikumine süsinikuneutraalsete energiatootmisviiside juurde. Pikalt on juba kasutusel hüdroenergia ehk veevoolu abil toodetud elekter. Aina kasvamas on tuulegeneraatorite ja päikeseparkide hulk. Ka tuumaenergial põhinev elektritootmine on süsinikuneutraalne. Arendusjärgus on veel mitmeid teisi tehnoloogiaid.

Me kõik saame olla energiatõhusad, kui väldime ületarbimist. Nii anname oma panuse kliimasoojenemise peatamisse ja sobiliku elukeskkonna säilimisse. Sarnaselt kodusele energiatarbimise vähendamisele mõtle läbi ka see, mil moel liigud ühest punktist teise. Võimalusel eelista alati jalgsi käimist või jalgrattaga sõitmist – liigutades teed head ka oma kehale. Kui see ei ole võimalik, eelista ühistranspordi kasutamist. Autosõidud planeeri nii, et saaksid vältida tühje sõite ja võimalikult väiksete kilomeetrite hulkadega ajada korda maksimaalselt palju toimetusi.

Tükike head

Alates aastast 2022 on Kalevil kasutuses uus tunnuslause „Tükike head“, millega soovime tähelepanu juhtida sellele, et liigtarbimine ei ole hea – magusaelamuse saamiseks piisab ka tükikesest.